Annan, Thomas
Scotland, 1829–1887
Traction Engine Abdul Aziz, Ottoman Company, Glasgow, 1866
albumen print