Fenton, Roger
England, 1819–1969
Borrowdale Gorge, Cumbria, Lake District, c. 1858
albumen print