Digg, Nikolai
Russia, active 1870s
Stallion, Moscow, 1872
albumen print